HARC / UPDATE / ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย“ แอปพลิเคชันลิงเผือก (Link P)

สกสว.เร่งปั้นไทยเป็นฮับเมืองมรดกโลกแห่งอาเซียน

3 กันยายน 2562
source: www.thebangkoktimes.com

กรุงเทพฯ-สกสว.ผนึกหลายภาคส่วนด้านการพัฒนาเมืองร่วมแบ่งปันแนวคิดเพื่อบูรณาการผลักดันเมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร มีเป้าหมายเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนไทยเป็นศูนย์กลางมรดกโลกกลุ่มอาเซียน

น.ส.ปิยะนุช ธูปถมพงศ์ หัวหน้าโครงการ “สำนักงานประสานงานและสังเคราะห์โครงการบูรณาการด้านการพัฒนาเมือง” สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างเร่งขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เมืองมรดกโลก สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโดยท้องถิ่นร่วมมือกันในทุกภาคส่วนในการตอบสนองทิศทางการพัฒนาเมืองต่างๆซึ่งยังขาดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยยึดหลักประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาท้องถิ่น

“สวกสว.ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอน มีพื้นที่นำร่องและพื้นที่เชื่อมโยงเมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร โดยร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ให้ได้ร่วมแบ่งปันแนวคิด พร้อมดึงศักยภาพผู้นำเมืองร่วมผลักดันให้เกิดการบูรณาการและเกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อนำกระบวนการวิจัยมาเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตอย่างมีส่วนร่วม”ดร.ปิยะนุช กล่าวว่า สุโขทัยจัดว่าเป็นเมืองหลักที่มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวแต่เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งอยู่ห่างกัน ขาดการเชื่อมโยงเรื่องราวที่จะเชื่อมต่อกันได้ จึงให้คำแนะนำให้ศึกษาโมเดลของจังหวัดสมุทรสาครมาปรับใช้โดยการขับเคลื่อนจากประชาชน จัดรถบริการนำเที่ยว พร้อมจัดแพ็คเกจท่องเที่ยวในครึ่งวัน 1 วัน หรือ 3 วัน ให้สอดคล้องกับแต่ละแห่งได้อย่างลงตัวซึ่งรถคอกหมูเป็นรถขนาดใหญ่ ราคาใช้บริการคันละ 800 บาทเห็นว่าราคาแพงกับนักท่องเที่ยว ควรมีรถขนาดเล็กมารองรับไว้ด้วยพร้อมจัดแผนที่ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแพ็คเกจต่างๆ

ประการสำคัญยังไม่ได้แบ่งระดับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่สนใจจะมาท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลกแห่งนี้ หากแบ่งกลุ่มให้สอดคล้องจะเข้าถึงบริการได้อย่างตรงตามความต้องการ อาทิ เวทีธรรมมะ เวทีเรื่องราวประวัติศาสตร์ เวทีด้านสุขภาพและความงาม ด้วยการบริการสปา เป็นต้น ซึ่งรูปแบบเวิร์คสเปซคาเฟ่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้มานั่งรวมกันทำกิจกรรมต่างๆน่าจะเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมจัดบริการที่จอดรถและบริการเดินทางด้วยทางเดินที่เชื่อมโยงได้กับหลายพื้นที่เนื่องจากในเมืองมีพื้นที่แคบไม่สามารถรองรับรถได้อย่างเพียงพอ

ขณะที่รศ.สุรศักดิ์ กังขาว หัวหน้าโครงการศึกษาและออกแบบผังแม่บทพื้นที่เมืองสวรรคโลก เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงมรดกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย- ศรีสัชนาลัย- กำแพงเพชร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกโดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชรตลอดจนพื้นที่โดยรอบที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง โดยมีมาตรการและกลไกการอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนตลาด และชุมชนริมน้ำ ให้เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและด้านการท่องเที่ยวโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนา

“เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่น ต่อเนื่องไปถึงการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มการท่องเที่ยวเป็นแกนแหล่งมรดกประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมโดยพัฒนาศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมรดกโลกกลุ่มอาเซียนต่อไป”รศ.สุรศักดิ์ กล่าวและว่า

ประการสำคัญยังได้มองถึงการนำนวัตกรรมซอฟต์แวร์ หรือแอพพิเคชั่นด้านความปลอดภัยและการจราจรมาปรับใช้เพื่อการบริหารจัดการเมืองมรดกโลกให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่นเดียวกับการศึกษาและออกแบบผังแม่บทพื้นที่เมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองให้เห็นถึงข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรเพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายชัยคม ศกุนรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่า เบื้องต้นจะฟื้นฟู 2 จุด คือจุดเชิงสะพานพระร่วง สวนสาธารณะโต้รุ่ง และจุดสวรรคโลก วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็นย่านเศรษฐกิจการค้ารองรับนักท่องเที่ยว

“ต้องการรองรับไลฟ์สไตล์ไนท์ไลฟ์ช่วงค่ำคืนในเขตเมือง ส่วนอุทยานประวัติศาสตร์อยู่ระหว่างการประสานมหาวิทยาลัยนเรศวร แต่ตามแผนนั้นต้องการจะฟื้นฟูชุมชนเมืองเก่า ใกล้อุทยานควบคู่กันไปด้วย ให้สามารถขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย และในเมืองย่านโต้รุ่งจะมีศูนย์อาหารให้บริการที่ดีที่สุด พร้อมปรับปรุงสวนสาธารณะใกล้เคียง มีการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆซึ่งสามารถเชื่อมไปยังวัดต่างๆในพื้นที่ได้อีกด้วย โดยพื้นที่ในเมืองจะสามารถลิ้งค์กันได้ 5 จุดใหญ่ๆรูปแบบวอล์คกิ้งสตรีท” นายชัยคมกล่าวและว่า

ปัจจุบันได้ส่งโครงการให้กับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน(กรอ.)ของจังหวัดสุโขทัยรับไปพิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป โดยสกสว.สนับสนุนงบประมาณการวิจัยให้กับสจล.รับไปดำเนินการ เบื้องต้นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเส้นทางคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ เพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมเมืองของนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด