TADE 4th

09-09-22 @ Bangkok Art & Culture Centre

ผลงานสร้างสรรค์งานวิชาการในปัจจุบัน มิได้มีขอบเขตเพียงสถาบันการศึกษาแต่เป็นการบูรณาการในส่วนของวิชาการร่วมกับวิชาชีพ เพื่อเป็นการผสานความเข้าใจและเป็นพื้นฐานการสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน เป็นที่มาและประเด็นความสำคัญในการจัด โครงการ 4th Thailand Art and Design Exhibition (การ แสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4) ประจำปี 2565 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มี รศ. ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีฯ อ.เสาวณิต ทองมี คณบดีฯ อ.ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนอ.อัศวิน ไทรสาคร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.กิตติธัช ศรีฟ้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นคณะกรรมการผู้จัดงาน ร่วมกับ HARC ( Heritage ASEAN Research Community ) โดย รศ. สุรศักดิ์ กังขาว และคณะ รวมทั้ง คณะทำงาน Change for good ของกระทรวงมหาดไทย ร่วมผลักดันผสานความร่วมมือครั้งสำคัญ จัดงานแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 4th Thailand Art and Design Exhibition 2022 7-19 กันยายน 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นับเป็นการผลักดันคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม คุณค่าทางสถาปัตยกรรม สู่คุณค่าทางศิลปกรรม เป็นกลไกที่สำคัญในการยกระดับให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ การสร้างสรรค์ และสังคม ซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งสำคัญที่ องค์กรหลักในการจัดงานจะมีการขับเคลื่อน ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และการออกแบบ ในประเทศไทย คือ ส่วนวิชาการที่ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา สภาคณดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย (Council of Deans of Architecture of Thailand(CDAST)) สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย(Council of Arts and Design Deans of Thailand (CADDT)) สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย และ ส่วนของวิชาชีพที่มี สภาสถาปนิก(Architect Council of Thailand) เป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการสนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะ วางกรอบ แนวทาง มุมมองด้านวิชาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับวงการวิชาชีพ ในการจัดโครงการได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ศิลปินและนักออกแบบมาร่วมแสดงผลงานตามแนวความคิดและรูปแบบเฉพาะตัวพร้อมทั้งมีการประเมินคุณภาพผลงานโดยคณะกรรมการจากส่วนวิชาการ และส่วนวิชาชีพครั้งสำคัญของประเทศไทย

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

TADE 4th ครั้งนี้มีการแสดงผลงานภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในโลกปัจจุบันสู่อนาคต “โพ้นวัฒนสถาปัตยกรรม Culturarchitecture Beyound” จากผลงานผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ ที่มีคุณค่ามีจุดเด่นอยู่ที่แนวคิดในการสร้างสรรค์และสามารถสื่อถึงความร่วมสมัยโดยคำนึงถึงที่การสอดรับและยืดหยุ่นกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

TADE 4th นอกจากจะนำผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขามาจัดแสดงไว้ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร การจัดแสดงงานได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อม กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรือง ‘ศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศ’’รวมทั้งนำผลงานรูปลายเส้นที่วาดด้วยตนเอง จำนวน 5 ชิ้น ร่วมจัดแสดง โดยนายชวน หลีกภัย ได้เดินชมผลงานวิชาการพร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานและให้คำคิดเห็นต่อผลงานกับเจ้าของผลงานในทุกผลงาน

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

TADE 4th ในครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการร่วมมือกันขององค์กรหลักระดับประเทศที่ขับเคลื่อนด้านการออกแบบทั้งสายด้านการศึกษาและด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี ประธานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย (Council of Deans of Architecture of Thailand(CDAST)) ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย(Council of Arts and Design Deans of Thailand (CADDT)) ผศ.ดร.สุปิยา ทาปทา ประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย และ คุณประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก(Architect Council of Thailand) ร่วมเสวนาประชุมแถลงแนวคิดด้านนโยบายและการขยายผลความร่วมมือต่อยอดโครงการร่วมกันในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม โดยการร่วมประกาศเจตนารมความร่วมมือ ผ่านนโยบายพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษาที่บูรณาการร่วมกับด้านวิชาชีพเพื่อเป้าหมายการส่งเสริมบทบาททางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญในประเทศเป็นนิมิตหมายที่ดีสู่การพัฒนาวงการให้ก้าวไปสูระดับสากล

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

งานเสวนา “วัฒนสถาปัตยกรรม” ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมแสดงผลงานด้านสถาปัตยกรรมใน งาน TADE 4th แบ่งเป็นการเสวนา เป็น 2 ช่วง ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ณธทัย จันเสน ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาบันเทคโนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ดำเนินการเสวนา การเสวนาในช่วงแรก นายประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก และศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) พุทธศักราช 2563 เสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดผลงาน "วัฒนสถาปัตยกรรม" ทรรศนะและความหมายของวัฒนสถาปัตยกรรม นำเสนอแนวคิดของผลงานวัฒนสถาปัตยกรรม ในผลงาน PRINCE MAHIDOL HALL KING POWER PHUKET THE TUBKAAK KRABI BOUTIQUE RESORT และ TCDC SONGKHLA ร่วมกับ รศ.สุรศักดิ์ กังขาว อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 ในผลงาน บ้านแดง ตึกแดงกำแพงเพชร และ GROWING & LIVING ARCHITECTURE พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวคิดของผลงานร่วมกัน ในการเสวนาช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติ จาก คุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ เจ้าของรางวัลศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม 2557 ในผลงาน WOMEN'S DORMITORY & MEDITATION BUILDING TINY MUSEAM และ WATERSCAPE ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดทาง วัฒนสถาปัตยกรรม ร่วมกับ ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลงาน NORTHERN SCIENCE PARK และข่วงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเสวนาเป็นการการอธิบายและแลกเปลี่ยน เรื่องวัฒนสถาปัตยกรรม ให้เข้าใจได้ง่าย และมีมุมมอง วิธีคิด ที่เชื่อมโยงถึงมิติต่างๆ ของสถาปัตยกรรม บริบท และ สิ่งแวดล้อม เสนอมุมมองของความงามผ่านการเข้าใจวัฒนธรรมผ่านงานสถาปัตยกรรม และยังได้รับเกรียติ จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) 2564 เรื่อง มุมมองในความหมายของวัฒนสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงสังคมวัฒนธรรมกับชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนพื้นถิ่น (บทสัมภาษณ์ online https://harc.asia/TADE/ )

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

กิจกรรมภายในงานยังมีการเสวนาในส่วนของผู้ร่วมแสดงงานในสาขางานออกแบบผลิตภัณฑ์ในหัวข้อ "วัฒนผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์งานออกแบบสร้างสรรค์จากภาคสนาม" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ นำโดย รศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง ผู้ดำเนินรายการ นำเสนอแนวคิดร่วมกับ รศ.ดร.รจนา จันทราสา ดร.ธนกฤต แก้วพิลารมย์ ผศ.ดร.อังกาบ บุญสูง ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค ผศ.ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ ผศ.จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ ต่อด้วยการเสวนาทางทศันศิลป์และการออกแบบ “โลกศิลปะกับจักรวาลโลกค่ขูนาน(Multiverse)” ซึ่งกำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการศิลปะในขณะนี้ ได้ทำให้เกิดกระแสของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ปรากฏถึงการเข้าสู่สภาวะแห่งแนวความคิดในโลกสมัยใหม่ ดำเนินการเสวนาโดย ดร ดร.กิตติธัช ศรีฟ้า ร่วมกับ ผศ.ดร.โกเมศ กาญจนพายัพ ผศ.ดร.อติเทพ แจ้นาลาว ผศ.ดร.ดลพร ศรีฟ้า

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

HARC Volunteer Thailand

เป็นหนึ่งกลุ่มแนวร่วมในเครือข่าย HARC ที่มีการร่วมกิจกรรมในงานนำเสนอโครงการและทิศทางการทำงานของ HARC ส่งเสริมการคิดแบบสหวิทยาการและการวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งรวมถึงรวบรวมสมาชิกใหม่ผู้ที่สนใจการทำงานแบบ "เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ" เพื่อช่วยเชื่อมโยงสถาปัตยกรรม การออกแบบ เทคโนโลยี ศิลปะและวัฒนธรรม เกิดโปรแกรมการศึกษาแบบองค์รวมที่ส่งเสริมการทดลองผ่านการวิจัยและปฏิบัติในโครงการต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามารวมกันเพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่เกี่ยวกับอนาคตจนเกิดเป็นผลงานที่สร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นใหม่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

Tade 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION

อีกหนึ่งการเสวนาและร่วมเสนอผลงานที่น่าสนใจใน TADE 4th ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง HARC + CFG ( Change for good ของกระทรวงมหาดไทย ) เป็นการนำเสนอโครงการความร่วมมือในพื้นที่นำร่อง 2 จังหวัด โดยพื้นที่จังหวัดสุโขทัย มีตัวแทน คุณมณีรัตน์ รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มงาน ได้นำเสนอแนวคิดความร่วมมือพัฒนาโครงการในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าสวรรคโลกเป็นต้น และพื้นที่จังหวัดเชียงราย นำเสนอโครงการ โดย คุณสุริยา รุ่งกิจเลิศสกุล ตัวแทนเครือข่าย อ.เชียงของ ร่วมนำเสนอต้นแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ GROWING & LIVING ARCHITECTURE ร่วมกับ รศ.สุรศักดิ์ กังขาว ในการออกแบบและพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ดอยอินทรีย์ CML และคุณศศิธร รุ่งกิจเลิศสกุล นำผลงานผ้าทอ (กลุ่มทอผ้าไหลื้อบ้านหาดบ้าย สุขาวดี ผ้าทอไทลื้อ เชียงของ )เข้าร่วมแสดงงานและนำเสนอผลงานภายใต้แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อสู่การพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้า

สุดท้ายนี้การจัดโครงการในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ประธานและคณะกรรมการจัดงาน เครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสนับสนุนให้เกิด โครงการ 4th Thailand Art and Design Exhibition (การแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4) ประจำปี 2565

ประธานเปิดงาน

 • นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
  คณะกรรมการผู้จัดงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ https://www.rmutr.ac.th

 • รศ. ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี
 • อ.เสาวณิต ทองมี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • อ.ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • อ.อัศวิน ไทรสาคร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาการออกแบบ
 • อ.ดร.กิตติธัช ศรีฟ้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เครือข่ายสภาด้านวิชาการและวิชาชีพ

 • ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี ประธาน สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย (Council of Deans of Architecture of Thailand(CDAST)) https://cdast.org
 • ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธาน สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย(Council of Arts and Design Deans of Thailand (CADDT)) https://cfadt.co
 • ผศ.ดร.สุปิยา ทาปทา ประธาน สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/CAC.RUT
 • คุณประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก(Architect Council of Thailand) https://www.act.or.th

HARC ( Heritage ASEAN Research Community ) https://www.harc.asia

 • รศ. สุรศักดิ์ กังขาว
 • รศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง
 • โกวิทย์ ขวัญศรีสุทธิ์
 • ภัทรธนินทร์ พรศิริวรกุลชัย
 • วรวุฒิ ถาวรธรรมรัตน์
 • อ.ฐิรรัตณ์ ศรีคงจันทร์

คณะทำงาน Change for good (กระทรวงมหาดไทย) https://www.harc.asia

 • คุณมณีรัตน์ รุ่งเรือง
  หัวหน้ากลุ่มงาน จ.สุโขทัย
 • คุณสุริยา รุ่งกิจเลิศสกุล
 • คุณศศิธร รุ่งกิจเลิศสกุล
  ตัวแทนเครือข่าย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ผลงานด้านสถาปัตยกรรม

 • คุณประภากร วทานยกุล
  นายกสภาสถาปนิก / ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) 2563 http://a49.com
 • รศ. สุรศักดิ์ กังขาว
  อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 2563 https://www.kangkhao.com
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์
  ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) 2564 https://www.youtube.com/watch?v=2OQDZjjroPA
 • คุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์
  รางวัลศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม 2557 https://www.walllasia.com
 • ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก
  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.knit.or.th/web/wp-content/uploads/2018/07/CV_Ekkachai_Edit02.pdf

ผลงานด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์

 • รศ.ดร.รจนา จันทราสา
 • ดร.ธนกฤต แก้วพิลารมย์
 • รศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง
 • ผศ.ดร.อังกาบ บุญสูง
 • ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค
 • ผศ.ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์
 • ผศ.จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์

ผลงานด้านทัศนศิลป์

 • ชวน หลีกภัย
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง
 • อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
 • ดร.ณิรชญา จังติยานนท์
 • ผศ.เวทิต ทองจันทร์
 • ผศ.ดร.ดลพร ศรีฟ้า
 • ผศ.ดร.อติเทพ แจ้นาลาว
 • ดร.กิตติธัช ศรีฟ้า
 • ดร.นลินณัฐ ดีสวัสดิ์
 • ผศ.ดร.โกเมศ กาญจนพายัพ
 • อาจารย์สุจิตรา พาหุการณ์
 • ดร.สุริยะ ฉายะเจริญ
 • ผศ.ไพฑูรย์ ทองดี

HARC VOLUNTEER MEMBER

 • THALE KANGKHAO
 • NATRADA CHATKUNNAPAT
 • WONGTHAVOMMAN RITDHICHAIKUL
 • CHANAMON RUNGKITLERTSAKUL
 • NG ADRIAN
 • SUCHAWADEE TANSUWAN
 • CRISTINA DANIELA RADU
 • LONSAI KANGKHAO
 • ATITHAN PONGPITAK
 • NADTANON PONGDEE
 • NAMO RUNGKITLERTSAKUL
 • PAKKAPONG DECHJIRAKUL
 • ĐORĐE ĐOKIĆ

Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

HARC+CFG NEXT >>

กิจกรรม HARC + CFG ในพื้นที่ศึกษาโครงการภายใต้แผนงานเครือข่ายในปี 2565-2566

HARC+CFG NEXT

Cultureproduct @ chiang rai
28-30 /09/2022

โครงการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนร่วมกับการรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นสู่การจัดการเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

พื้นที่นำร่อง จ.เชียงราย ชุมชนริมโขง อ.เชียงของ ภูชี้ฟ้า อ.เทิง

HARC+CFG NEXT

WHE 14
27/04/2022
World Heritage Experience 14 @ Kamphaeng Phet “สถาปัตยกรรมในเมืองมรดกโลก”

โครงการ วัดป่าชัยรังสี ประชุมแผนงานความคืบหน้า ในโครงการออกแบบผังแม่บทและงานตกแต่งพระเจดีย์ เพื่อเป็นแนวทางสร้างผังแม่บทที่บูรณาการร่วมกับวัดและชุมชนโดยรอบ เกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนโดยรอบ และการสร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่เมืองมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ลงพื้นที่โครงการ ตึกแดง กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ประชุมแผนงานความคืบหน้า โครงการพัฒนาภูมิปัญญาสู่การเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนานวัตกรรมอิฐในพื้นที่เมืองมรดกโลก ศึกษาข้อมูลค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถนำสู่การประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมในพื้นที่มรดกโลก เพื่อผลักดันให้เกิดศักยภาพและจุดแข็ง ให้เกิดเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะสู่การพัฒนาด้านนวัตกรรม ด้านคุณภาพ และด้านต้นทุน

HARC+CFG NEXT

WHE 14
27/04/2022
World Heritage Experience 14 @ Sukhothai

Change for Good Goods for Change @ Sukhothai CFG PAVILION Sukhothai Loy Krathong and Candle Festival 2022

กิจกรรมการบูรณาการแนวคิดการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ สู่การเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของชุมชนใน งานลอยกระทง 29 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน เที่ยวงาน ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ณ #อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กับบรรยากาศ การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) ร่วมกับกิจกรรมการจำหน่ายและแลกเปลี่ยนสินค้าและผลผลิตจากชุมชนทั้ง 9 อำเภอ ในจังหวัดสุโขทัย และสินค้าเครือข่าย CFG จากจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด 9 วัน 9 อำเภอ

HARC+CFG NEXT

Change for Good Goods for Change @ chiang rai Flower Festival 2022
December 2022 - January 2023

กิจกรรมการบูรณาการแนวคิดการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ สู่การเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของชุมชนใน งานดอกไม้งาม กับบรรยากาศ การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) ร่วมกับกิจกรรมการจำหน่ายและแลกเปลี่ยนสินค้าและผลผลิตจากชุมชน ในจังหวัดเชียงราย ย และสินค้าเครือข่าย CFG จากจังหวัดสุโขทัย